Teknisk analyse

teknisk analyse online trading på nett

Teknisk analyse er den mest brukte analysemetoden i forbindelse med daytrading. Det er en analysemetode som skiller seg veldig ut fra for eksempel tradisjonell aksjeanalyse ved at den heller ser på hva markedet mener er riktig pris, fremfor å se på hva riktig pris bør være.

Teknisk analyse

Teknisk analyse brukes først og fremst til å se hva som kan være en lav eller høy pris for et instrument i det korte bildet. Derfor er dette en analysemetode som passer perfekt for daytrading. En annen stor fordel med tekniske analyser er at de er veldig raske å lage. I tillegg kan de brukes på flere forskjellige finansielle instrumenter. Essensen i teknisk analyse er å undersøke grafer for aksjekurser, indekser, råvarer og valuta for å finne hvilke nivåer hvor kursene tidligere har snudd utviklingen. Det finnes også tekniske indikatorer som har til hensikt å indeksere kursutviklingen slik at man kan se om kursutviklingen har vært for rask.

Markedspsykologi

Den tekniske analysen forsøker å fange opp markedspsykologien. I sum er for eksempel en graf som viser en aksjekurs et resultat av kjøpere og selgere i markedet. Dette finner du ved å se etter nivåer hvor kursutviklingen tidligere har snudd retning. Dersom en aksjekurs faller vil for eksempel potensielle kjøpere mene at kursen har falt til et nivå hvor aksjen er billig priset. Disse markedsaktørene vil da begynne å kjøpe aksjer. Den økte etterspørselen vil så føre til at prisen øker igjen. Motsatt kan en høy aksjekurs føre til at markedet mener prisen er for høy. De gir et incentiv til å selge for å sikre gevinster eller minimere tap. Salgspresset vil da kunne føre til at aksjekursen faller.

Tekniske signaler

Noe av det mest grunnleggende innen teknisk analyse er tekniske signaler. For å finne disse må du ha funnet teknisk motstand eller teknisk støtte. Et teknisk signal vil være et etablert brudd på en av disse. For å kunne avgjøre om et etablert brudd har funnet sted trenger du en graf med candle sticks. Når kursen har etablert et fullt candle stick på chartet over en teknisk motstand eller under en teknisk støtte har du et etablert brudd.

Et etablert brudd på en teknisk motstand vil være et teknisk kjøpssignal. Motsatt vil et etablert brudd på en teknisk støtte være et teknisk salgssignal. Du kan også finne tekniske signaler hvor kursen ikke bryter gjennom støtten eller motstanden. Dersom kursen stiger tilbake etter å ha testet en støtte kan dette være et kjøpssignal, samme som en kurs som faller tilbake etter å ha testet en motstand vil være et salgssignal. 

Støtte og motstand

Teknisk støtte og teknisk motstand er også grunnleggende begreper innenfor teknisk analyse, og er absolutt noe du bør kjenne til før du begynner med trading på nett. Tekniske støtter og motstander finner du nemlig mange av på charts. De er også viktige deler av tekniske trender og tekniske formasjoner. Selve definisjonen av teknisk støtte og motstand er et nivå hvor kursen tidligere har vendt tilbake fra minst to ganger tidligere.

Når det gjelder tekniske støtter vil det føre til at kursen har falt til et gitt nivå to ganger for så å stige opp igjen. Motsatt er det for teknisk motstand. Her har kursen ved minst to tidligere tilfeller steget til et gitt nivå, for så å falle tilbake.

Noe som er viktig å tenke på, er at ved et etablert brudd på en teknisk støtte vil denne bli en teknisk motstand siden kursen nå beveger seg på undersiden av den tidligere støtten. Ved et etablert brudd på en motstand vil du dermed få et nytt støttenivå siden kursen nå beveger seg på oversiden av den tidligere motstanden. 

Tekniske trender

Tekniske trender sier noe om den langsiktige kursutviklingen. En teknisk trend er en kursutvikling som beveger seg mellom en teknisk støtte og en teknisk motstand over lengre tid. Selv om tekniske trender først og fremst sier noe om den langsiktige trenden eller primærtrenden, kan du også bruke tekniske trender til å si noe om kortsiktige trender innenfor primærtrenden. Disse kortsiktige trendene kalles for sekundærtrender og kan på samme måte som for langsiktige trender finnes mellom en støtte og et motstandsnivå. Forskjellen ligger i at sekundærtrenden er en egen trend innenfor primærtrenden. I tillegg til primær og sekundærtrender skiller vi også mellom stigende trender, fallende trender og horisontale trender.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner har det felles at de gir viktige tekniske signaler. De tekniske formasjoner opptrer på kort sikt og kan ofte gi indikasjoner om fremtidig kursutvikling. Vi skiller mellom 3 ulike tekniske formasjoner. Det er fortsettende formasjoner, hvor den tekniske formasjonen signaliserer at videre kursutviklingen innenfor den tekniske trenden er sannsynlig. Vendeformasjoner er derimot tekniske formasjoner som signaliserer at den tekniske trenden er i ferd med å snu. Og, til slutt, tekniske formasjoner som ikke signaliserer hvilken retning det er sannsynlig at kursen skal gå, før vi har fått et etablert brudd på den tekniske formasjonen.

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer er det siste verktøyet du har i din verktøykasse. Dette er en form for teknisk analyse som forsøker å indeksere eller standardisere kursutviklingen. Med dette verktøyet kan du få informasjon om en aksjekurs har steget for raskt, og om et fall i kursen kan ventes, eller om kursen har flat for raskt, og om stigende kurs kan ventes. Tekniske indikatorer kan også si noe om styrken til for eksempel tekniske formasjoner. Ved å bruke tekniske indikatorer kan du dermed luke ut falske tekniske signaler og på den måten lage bedre tekniske analyser. Tekniske indikatorer er omfattende, akkurat som tekniske formasjoner. Derfor kan vi sterkt anbefale Aksjeskolen hvor du kan finne mer informasjon om forskjellige tekniske indikatorer og tekniske formasjoner.